Adviesgebieden

De adviseurs van VDB Consulting werken aan managementvragen op uiteenlopend gebied. Ons vertrekpunt hierbij bestaat uit de disciplines communicatieadvisering, bedrijfskundig onderzoek & advies, en veranderkunde waaronder coaching en mediation. De rode draad in onze werkzaamheden is dat wij van elke verandering een verbetering willen maken. Daarnaast zijn enkele van onze adviseurs specialist op specifieke ervaringsgebieden als organisatiecultuur en mediation. Door middel van deze rubriek willen wij graag uw inzicht in onze dienstverlening vergroten.

 • Bedrijfskundig onderzoek en advies
 • Verandermanagement
 • Communicatieadvies
 • Coaching
 • Mediation
 • Overige programma’s

Bedrijfskundig onderzoek en advies: welke richting is het beste?

Wij beantwoorden vragen gericht op het zekerstellen van organisatiedoelstellingen op de lange(re) termijn en geven daarover concreet advies. Het gaat daarbij om een bedrijfskundige benadering, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten. Bijvoorbeeld vragen die betrekking hebben op fusies of overnames, de ontwikkeling van bedrijfsconcepten of de noodzaak tot organisatie-transformatie.

Op deze manier zijn wij ondersteuning gegeven in het bepalen, ontwikkelen en uitvoeren van de strategie van een meerjarig verbeterprogramma op het gebied van inkoopmanagement voor een grote multinational. De noodzakelijke inkoopexpertise lag bij het bedrijf zelf en bij enkele inkoopconsultants, de programmaontwikkeling en de strategie werden ondersteund door VDBconsulting.

Een psychiatrisch ziekenhuis vroeg ons advies bij het richting bepalen bij de totstandkoming van de samenwerking tussen het ziekenhuis, de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en het toenmalige RIAGG.

In de culturele sector hebben wij een museum en een Regionaal Orkest bijgestaan bij het bepalen van een nieuwe strategie om het verminderen van subsidie op te vangen. Tot slot verzorgen wij marktdiagnose en concurrentieanalyse om kansen en ontwikkelingen te onderkennen, en evaluatieonderzoek om succes te meten en leerpunten te identificeren.

Verandermanagement: hoe wordt verandering verbetering?

Wij helpen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een managementstijl waarbij de nadruk wordt gelegd op continue verandering (organisatieontwikkeling), of die vorm moet krijgen als ingrijpende, zeer gecompliceerde veranderingen noodzakelijk zijn (organisatie-transformatie). Verandermanagement is bijvoorbeeld opportuun als bepaalde doelstellingen en resultaten niet overeenkomen. De diensten die wij kunnen leveren variëren van onderzoek om bijvoorbeeld het inzicht in een status quo te vergroten tot ondersteuning bij het projectmanagement. Op individueel niveau coachen en begeleiden we sleutelpersonen in een organisatie. Tenslotte geven we workshops, seminars en lezingen om de veranderbereidheid in organisaties te bevorderen.

In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen hebben wij bijvoorbeeld op dit gebied gewerkt aan de overdracht van zeggenschap en eigendom van enkele bedrijfsonderdelen van de ene eigenaar naar een andere. Hiertoe hebben we onder meer onderlinge relaties en belangen in kaart gebracht en aangegeven wat moest worden geregeld. Ook hebben we oplossingen ontwikkeld voor lacunes en valkuilen. Op deze manier hebben wij er samen met de betrokkenen voor gezorgd dat de overdacht goed is verlopen en dat alle doelstellingen konden worden gerealiseerd.

Communicatieadvies: ‘hoe vertel ik het mijn mensen?

Onze communicatieadvisering richt zich op het opstellen van (online) communicatieplannen, beleidsadviezen en de ontwikkeling van communicatiestrategieën. Ook coördineren wij (online) communicatieprojecten en hebben we een rol bij de uitvoering. Voorbeelden van dit laatste zijn:

 • Congresorganisatie
 • Integrale organisatie van bedrijfscongressen, inclusief ondersteuning (sociale) media en webdesign.
 • Copywriting
 • (Eind-)redactie van (online) nieuwsbrieven, brochures, en publicaties
 • Coördinatie en uitvoering van drukwerktrajecten: briefing vormgevers en drukkerij, beoordeling en controle drukproeven, procesbegeleiding tot en met eindresultaat.
 • Internettoepassingen
 • Ontwerp en uitvoering van websites en applicatie van sociale media. Bewaking van de redactionele formule en het concept.

Coaching: hoe kunnen medewerkers hun effectiviteit vergroten?

Wij begeleiden managers en medewerkers bij het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit binnen organisaties. De basis hiervoor is het inzichtelijk maken van de onderlinge samenhang van kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Met deze inzichten kan een individu zijn of haar persoonlijke effectiviteit binnen een organisatie verhogen, en eventueel noodzakelijke (loopbaan-) keuzes maken.

In tegenstelling tot coachingstrajecten die zijn gebaseerd op de traditionele psychologische achtergrond (probleemgericht) gebruiken wij een oplossingsgerichte methodiek. Hierdoor kunnen we in korte tijd praktische handvaten geven en resultaat behalen. De coaches maken hierbij tevens gebruik van hun ervaring en kennis van organisatiestructuur en -cultuur.

Zingeving vormt tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt voor organisaties. Medewerkers zoeken een inspirerende werkomgeving en als die niet aanwezig is zoeken zij hun heil elders. Jammer want juist jonge talenten kunnen het bedrijf nieuw elan bezorgen.
Enkele van onze adviseurs hebben een sociologische en theologische achtergrond en leveren een belangrijke bijdrage aan deze thematiek.

Wij gaan uit van het zelfsturend vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Afhankelijk van het inzicht van de medewerker wordt met behulp van relatief korte trajecten samen met de medewerker een actieplan opgesteld waarmee hij of zij zelf aan de slag kan gaan.

Mediation

Wij verzorgen mediation binnen organisaties om geschillen op te lossen. Door onze organisatiekundige en personele deskundigheid kan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing worden gezocht, waarmee een gang naar de rechter wordt voorkomen. De VDB Mediators zijn erkend door en geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Overige programma’s

Behalve coachingstrajecten verzorgen wij tevens seminars over organisatieverandering en coachend leiderschap. Op maat gemaakte ‘managementspelen’ en teambuildingsessies met specifieke aandacht voor communicatie hebben in het verleden ook veel succes geoogst. Onze meerwaarde is de combinatie van kennis en inzicht in groepsprocessen, individuele ontwikkeling en de structuur en cultuur van organisaties.